www.spargalkes.lt

Ekonomika

Sistemų teorija

Mūsų kursą sudaro:

1.    Bendroji sistemų teorija.

2.    Sisteminė analizė.

3.    Organizacijų modeliai.

“Abstraktus mąstymas žymiai svarbiau negu žinios” sakė Einšteinas. Visuose protingai organizuotose biznio ir gamybos srityse veiklos pradžia grindžiama sisteminiu būdu sudarytu modeliu. Pvz., vadyboje- biznio planu; gamyboje- gamybos planu, kuris remiasi marketingo informacija, informacinių sistemų kūrime- vartotojų reikalavimų ir programuotojų reikalavimų specifikacija. Sistemų teorija moko kaip sudarinėti tokius sisteminius modelius. Sistemų teorijos požiūriu bet koks pageidaujamas (planuojamas, projektuojamas) rezultatas yra sistema.

Skaityti daugiau...
 

Monopolinė kainodara

Įvadas

Monopolinė kainodara Lietuvoje įgauna vis didesnę prasmę. Vyriausybei privatizuojant vis daugiau monopolinių objektų (privatizuotas “Lietuvos telekomas”, žadama privatizuoti “Lietuvos energiją”, dujų ūkį) vartotojams iškyla klausimas ar jie neliks nuskriausti? Monopolinės kompanijos valdo svarbiausias ūkio šakas, todėl dauguma vartotojų yra ramūs dėl kainų politikos, nes dauguma tų firmų priklauso vyriausybei. Vyriausybė gali be didesnių sunkumų reguliuoti jai priklausančių įmonių teikiamų paslaugų kainas. Privatizavus šias įmones, visų pirma, prarandama jų kontrolė. Tačiau vartotojus labiausiai jaudina klausimas ne tai, kaip bus tvarkomasi įmonės viduje, bet kokia kainų politiką pasirinks ši įmonė. Dėl vyriausybės negalėjimo kontroliuoti kainų monopolininkai gali reikalauti labai didelio užmokesčio už jų teikiamas paslaugas ar prekes. Tokiu atveju kentėtų vartotojai. Bet ar taip bus?

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos nuostatų modeliavimas

Įžanga

Temos aktualumas. Praktinė ekonominė žmonių veikla istorijos eigoje susidūrė su teorinės ekonomikos poreikiu. Reikėjo apibendrinti atskirus faktus, formuluoti ekonomikos principus, dėsnius, kriterijus, savybes,  tikslu panaudoti šias nuostatas praktinėje veikloje. Atsirado daug ekonomikos tekstų: nuo laikraštinių publikacijų iki akademinių leidinių. Tekstų autorių plati skalė: nuo valstiečio iki akademiko, Nobelio premijos laureato.

Susigaudyti šioje informacijos masėje nėra paprasta: daugelis ekonomikos nuostatų prieštarauja viena kitai; yra daug pasikartojančių, viena kitą dubliuojančių nuostatų; daugelio nuostatų niekur nerasime, nes jos dar nesuformuluotos. Reikalingas sisteminis požiūris į šią informaciją, tuo labiau, kad jos apimtis kiekvieną dieną auga. Reikia išsiaiškinti, kaip atsiranda ekonomikos nuostatos, kaip jas teisingai formuluoti ir klasifikuoti.

Skaityti daugiau...
 

5 mikroekonomikos laboratoriniai darbai

Skaityti daugiau...
 

Makroekonomika

SVARBIAUSIOS MIKROEKONOMIKOS PROBLEMOS

1)    Ekonom augimo užtikrinimas.

2)    Nedarbas

3)    Infliacija

Ek nesivysto vienodai, kartais ją sukrečia krizės, jas gali sukelti įv priežastys. Atsižvelgiant į jas ciklai gali būti: 1. Sezoniniai, 2. Politiniai, 3.Statybos darbų trukmės, 4. Ilgųjų bangų(susiję su kokybiniais technologijos pokyčiais) 5. Verslo. Visas ciklas susideda iš keturių fazių: 1. Krizė, 2. Depresija, 3. Pagyvėjimas, 4. Pakilimas. Nedarbas ir infliacija yra didžiausios makro problemos, nes nedarbo būvimas ekonomine prasme reiškia negrąžinamą svarbiausio- visuomenės ištekliaus prradimą, be to nedarbas sukialia rimtas socialines problemas.infliacija reiškia bendrą kainų lygio kilimą, pinigų nuvertėjimą, gyv lygio smukimą ir pan.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos žodynas

Abejingumo kreivė - kreivė, rodanti pasirenkamąjį dviejų prekių derinį, kai kiekviena iš jų teikia vienodą pasitenkinimą arba abi yra tokios pat naudingos. Abejingumo kreivės yra naudojamos nustatyti vartotojų dviejų prekių pirkimo pusiausvyrą ir išanalizuoti tų dviejų prekių kainų pasikeitimo įtaką paklausai.

Absoliutus skurdas - situacija, kai šeimos pajamos mažesnės už oficialią skurdo ribą.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos mokslo bruožai

Įvadas

Lietuvos ekonominės minties istorijos klausimas nagrinėtas, bet toli gražu nepakankamai. Kai kas, be abejo, jau padaryta: parašyta ir monografinio pobūdžio darbų, ir nemažai straipsnių periodikoje. Didelė tarpukario Lietuvos ekonominės literatūros dalis sukaupta Klaipėdos J. Simonaitytės bibliotekos lituanistikos skyriuje. Lietuvos ekonominės minties istoriją jau prieš karą pradėjo nagrinėti profesoriai ekonomistai A. Rimka ir P. Šalčius. Be to P. Šalčius parašė išsamią Lietuvos kooperacijos istoriją. Monografijoje atsispindi ir kooperatinių idėjų raida, o kooperacinės idėjos - tai neatskiriama ekonominės minties dalis.

Skaityti daugiau...
 

Įmonių tipai

Įmonės apibrėžimas

Pervažiuokime Lietuvą skersai ir išilgai, kelionėje bandykime surasti dvi vienodas įmones. Deja, mūsų pastangos bus bergždžios  – nepavyks rasti dviejų vienodų įmonių: vienos yra sostinėje Vilniuje, kitos Kėdainiuose, trečios Anykščiuose; vienos yra didelės – užima kelių hektarų plotą, kitos vos keletą kvadratinių metrų. Vienos vadinamos personalinėmis, kitos – uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, trečios – investicinėmis bendrovėmis, ketvirtos – bankais ir t.t. O kiek daug įvairiausių veiklos sričių! Vienos kepa duoną, kitos ją parduoda, trečios siuva, ketvirtos prekiauja, ir visos jos įmonės. Nepaisant minėtų skirtumų, galima rasti bendrų bruožų. Tai leidžia jas analizuoti, pritaikyti bendrąsias valdymo taisykles.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos plėtra (špera)

12.1 Valstybių nac. pajamos auga, didėja gyventojų pajamos ir vartojimas. Didėjimas nuo ekonomikos plėtros. Plėtros matavimui naudojami rodikliai: BNP apimtis (absoliučiai ir vienam gyventojui); BNP augimo didėjimo tempai, namų ūkių disponuojamos pajamos (absoliučiai ir vienam gyventojui) ir jų augimo tempai, vartojimo rodikliai (abs ...). Įv. šalių pajamos skaičiuojant vienam gyventojui yra gana skirtingos. Kodėl nac. pajamos kinta laiko požiūriu, kokie veiksniai sąlygoja ekonomikos plėtrą, kodėl skirtumai tarp valstybių? Reiškiniai tyrinėjami remiantis įv. ekonomikos modeliais. Nagrinėjamas R.Solou modelis (1950 1960, 1987m. gavo Nobelio premiją). Makroekonomika analizuota statikos būsenoje – produkto ir pajamų dydžiai buvo nekintami. Dabar jie analizuojami dinamikoje.

Skaityti daugiau...
 

Monopolija

Temoje nagrinėjami klausimai:

1. Monopolinės rinkos ypatumai;

2. Monopolijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos;

3. Pelno maksimizavimas trumpu ir ilgu laikotarpiu;

4. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis;

5. Monopolija ir gerovės nuostoliai.

Skaityti daugiau...
 

Ekonominių teorijų istorija

PRATARMĖ

Ekonomikoje nėra visam laikui nusistovėjusių tiesų,
o tik mėginimai sukurti teorijas (hipotezes), kurios negali būti
,,įrodytos“, o bet kuriuo momentu gali būti paneigtos patirties.

M. Friedman’as

Gali kilti klausimas: kodėl šiuolaikinis ekonomistas turi gaišti laiką nagrinėdamas ekonomikos mokslo istoriją? Juk, atrodytų, būtų keista atsakymų į šiandienos klausimus ieškoti praėjusių amžių ekonomistų raštuose. Turbūt geriausiai į šį klausimą atsakė M. Blaug’as – todėl, kad daug geriau žinoti apie intelektualinį paveldą, kurį mums paliko pirmtakai, nei tik numanyti, kad jis saugomas mums nežinomoje vietoje ir parašytas mums nesuprantama kalba. Kaip rašė T. S. Elliot’as: „Kažkas pasakė: „Praeities rašytojai nuo mūsų dar labiau nutolę todėl, kad mes žinome tiek pat daugiau už juos“. Ir tai tiesa: žinome daugiau, nes mes skaitėme jų veikalus“. Gilus ir C. Gide ir C. Rist’o pastebėjimas: „Kiekvieną doktriną galima įsidėmėti ir pamėgti tik tada, kai žinai jos istoriją, kai pats perėjai tuos pačius kelius, kuriais klaidžiojo tie, kurie ją atrado ir mums paliko. Tokia tiesa, kuri tarytum nukrito iš dangaus, visai nežinant, kokiu vargu ji buvo įgyta, yra lyg tas neuždirbtas pinigas: iš jo nebūna jokios naudos“. Todėl ir atsiverčiame praeities ekonomistų knygas, kurios, F. Bacon’o žodžiais tariant, yra „minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą“.

Skaityti daugiau...
 

Tarptautinių ekonominių santykių pagrindai

1. TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEORIJOS

1.1. Palyginamojo pranašumo dėsnis. Rikardo modelis

Tarptautinėje prekyboje kiekviena šalis specializuojasi tiekti tą produktą, kurio ji turi absoliutų gamybos pranašumą. Absoliutus pranašumas - tai sugebėjimas pagaminti prekes, sunaudojant darbo sąnaudų produkcijos vienetui mažiau nei kitose šalyse. Tačiau specializaciją lemia ir palyginamasis pranašumas. Šalys gali gauti naudą iš tarptautinės prekybos tuomet, kai skiriasi prekių gamybos alternatyviniai kaštai. Prekės alternatyviniai kaštai - tai tas kitų prekių kiekis, kurį tenka paaukoti, kad šios prekės būtų pagaminta vienu vienetu daugiau.

Skaityti daugiau...
 

Oligopolija ir rinka

1. Oligopolinė rinka

Oligopolija – rinka, kurioje visi produktai yra identiški arba artimi pakaitalai, produkciją tiekia nedaugelis firmų, tačiau bent kelios jų palyginti didelės. Natūrali oligopolija – atsiranda tuomet, kai individualiųjų firmų vidutiniai kaštai sumažėja tiek, kad kelios tokios firmos gali pagaminti visą parduodamos produkcijos kiekį mažiausiais vidutiniais kaštais.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos loginės struktūrinės schemos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojos dr. Marijos Jėčiuvienės parengta mokomoji knygelė skirta akademijos kariūnams ir klausytojams, kitų  aukštųjų mokyklų studentams.

Skaityti daugiau...
 

Tyrimas: priklausomybė tarp automobolio kainos ir amžiaus

1. Nagrinėjami duomenys

Šis darbas yra skirtas ištirti priklausomybę tarp automobilio kainos ir metų. Duomenys, iš 1 lentelės, buvo gauti iš laikraščių skelbimų. Automobilio Audi 100 kaina yra priklausomas veiksnys y, o metai - nepriklausomas veiksnys x. Be to, priklausomybė tarp šių dviejų veiksnių yra teisinė. Tolimesnį savo nagrinėjimą remsimės kompiuterio apskaičiuotais duomenimis (2 lentelė).

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos veiklos įvertinimas

1.Firmos “AUVALDA” apžvalga

UAB “AUVALDA”įsikūrusi 1997m. liepos mėn. Kaune.Jos savininkas ir direktorius Valdas Tratulis.UAB prekiauja automobilių detalėmis ir firmos OSRAM automobilių lemputėmis. Firmos tikslai aprūpinti savo klientus kokybiškomis prekėmis, kurios nekelia abejonių visame pasaulyje. Įmonėje dirba 5 vadybininkai, kurie atsakingi už prekių asortimentą, jų išvežiojimą po prekybos tinklą ir tiekimą.Pagrindinis firmos partneris pardavimui  – “LUKoil” degalinės. Mano pareigos firmoje – vadybininkas.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos įvadas

1.a) Ekonomikos teorija formavosi kartu su visuomenės santykių raida. Ekonominius gyvenimo reiškinius žmonės pradėjo suvokti žymiai ankščiau negu buvo sukurtas mokslas nagrinėjantis šiuos reiškinius. Tai reiškia, kad ekonomika kaip mokslas susiformavo apibendrinant įvairis ekonominius dėsnius, kurie vyko realiame žmonių gyvenime.Daugelis ekonominių reiškinių, kurie tapo šio mokslo tyrimo objektu buvo žinomi jau senovės egiptiečiams ir senovės graikams(reiškiniai:mainai, pinigų atsiradimas ir panaudojimas mainuose). b) Ekonominė  mintis tai yra visuomeninių ekonominių santykių atspindys žmonių  sąmonėje. Ekonominė mintis atsispindėjo: tautosakoje, religijoje, o vėliau įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose t.y įstatymų rinkiniuose ūkiotvarkymo nuostatuose ir fiskaliniuose dokumentuose (fiskalizmas iš lotyn. kalbos  iždo biudžeto politika kai pajamos formuojamos pagrindinai iš mokesčių).

Skaityti daugiau...
 

Ekonometrija

1. Ekonometrijos samprata

1.1. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje istorija

Realaus pasaulio pažinimo procesas – tai ne kas kita, kaip žinių apie gamtą ir visuomenę tikslinimas. Šiame procese, naudojant tikslesnius tyrimo metodus, užfiksuojami nauji faktai, nustatomi principai ir dėsnin¬gumai. Daugelyje fundamentalių gamtos mokslų, formuojant įvairias teorijas, neįmanoma išsiversti be matematikos. Be matematikos nuo seno neapsiėjo ir socialiniai mokslai: ekonomika, vadyba, sociologija ir kt. Ankstesniuose tyrimuose matematika paprastai naudota tik stebėjimų duomenims apdoroti ir sisteminti. Svarbia ekono¬mikos tyrimo priemone matematika tapo tik sukūrus šiuolaikinę skaičia¬vimo techniką. Vienas žymiausių ekonomistų, 1970 metų ekonomikos Nobelio premijos laureatas P.Samuelsonas taip vertina mate¬matiką: “Matematika būtina ekonomikos mokslui atnaujinti. Matematikos kalba – vienintelė galima kalba pagrindiniams ekonomikos teorijos teiginiams išdėstyti...”

Skaityti daugiau...
 

Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas

Lizingo įmokų skaičiavimo metodika

Paprastai lizingo sutarties šalys tariasi dėl lizingo įmokų mokėjimų tvarkos. Labiausiai paplitę šie įmokų skaičiavimo metodai:

1.    Pirmiausia sumokama tam tikra lizinguojamo turto dalis ir komisinis mokestis lizingo davėjui už suteiktą paslaugą, o poto apskaičiuojama eilinė lizingo įmoka bei bendra jų suma iš viso.

2.    Apskaičiuojama bendra lizingo įmokų suma, kuri išskaidoma periodinėmis turto dalies bei komisinio mokesčio lizingo davėjui už suteiktą paslaugą įmokomis.

Atlikti tyrimai rodo, kad lizingo įmokos, skaičiuojamos pagal abu šiuos metodus, esant tiems patiems pradiniams duomenims, gali skirtis. Mes nenaudosime amortizacinių atskaitymų termino, kadangi lizingo mokėjimų viena iš sudedamųjų dalių, atspindinti turto dalies dengimą, nebūtinai turi sutapti su amortizaciniais atskaitymais. Nors prigimtis ta pati – turto, perduoto pagal išperkamosios nuomos sutartį, vertės dengimas.

Skaityti daugiau...
 

Kodėl ir kaip dirbame?

Visišką laisvę turi žmogus, kuris gyvena iš savo darbo ir, kuris yra laimingas tą darbą dirbdamas.

Patikimumas ir dorumas darbe turi didesnę vertę už visus mokslinius laipsnius, kuriuos galima įsigyti. Tai suteikia pasitikėjimo savimi, kuris sušvelnina pasitaikančius nemalonumus ar   nusiminimus  ir  kuris nuramina, kai nedėkingi žmonės neduoda arba pasinaudoja ne jiems priklausančiu pripažinimu ar sėkme. Tik savimi pasitikintis ir gerai atliekantis    jam   priklausančias   užduotis   darbuotojas    nebijo      nesėkmių   ir gali jaustis tvirtai.[ 6 ,p. 10]

Tačiau visais laikais buvo ir bus milijonai žmonių, kurie neturi darbo, nes nėra noro dirbti ir jie verčiau gyvena iš kitų. Tačiau žmonių abejingumas atsigręžia prieš juos pačius, lygiai kaip ir prieš tuos, kurie siūlė sugriauti profsąjungas. Buvo teisinamasi tuo, kad  tai atgyvena, sovietinis palikimas, tačiau…

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos energetika

Lietuvos nuosavi energijos ištekliai yra gana nedideli. Perėjus prie rinkos ekonomikos, padidėjo valstybės priklausomybė nuo importuojamo kuro, o gyventojai savo kailiu pajuto išaugusių energijos kainų "dantis". Tai privertė keisti požiūrį į energijos gamybą ir naudojimą. Energijos išteklių taupymas ir racionalus energijos vartojimas yra vienu iš prioritetinių valstybės uždavinių, nuo kurio sprendimo nemažai priklauso jaunos valstybės savarankiškumas. Ypač aktualu tapo skleisti informaciją apie energijos taupymą, bei naujas technologijas. Visų pirma prireikė keisti patį žmonių požiūrį į energijos vartojimą. Siekiant paskatinti gyventojus bei kitus vartotojus taupyti energiją ir jos išteklius, VĮ Energetikos agentūra 1995 metais įkūrė Efektyvios energetikos centrą. Nuo pat Centro įkūrimo pradžios jo veiklą remia Danijos energetikos agentūra, Europos Komisijos PHARE programa, Energijos taupymo programos direkcija ir kitos organizacijos.

Skaityti daugiau...
 

Makroekonomikos koliokviumas

21. Pagrindiniai ekonomikos sektoriai ir nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) kaip baigtinių prekių ir paslaugų kainų suma. Nominalusis ir realusis BNP. Visa šalies ekonominė sistema – tai visuma tarpusavyje labai susijusių tokių sektorių: namų ūkiai, firmos, centrinės bei vietinės valdžios institucijos, užsienio šalių subjektai. Ekonominė sistema gali būti uždara (susidedanti iš atskirų šalies vidaus ek. vienetų) bei atvira (kai palaikomi ryšiai su kitomis valstybėmis). Namų ūkis – tai vartotojai (šeimos), neekonominės organizacijos. Firma – ūkinis vienetas, turintis juridinio asmens teisę ir veikiantis komerciniais pagrindais.

Skaityti daugiau...
 

Profesinių sąjungų vadovas apie globalizaciją

ĮŽANGA

Šio vadovo tikslas - išnagrinėti tam tikrus praktinius pasaulinės ekonomikos integracijos įtakos darbuotojams ir jų profesinėms sąjungoms aspektus. Šis vadovas skirtas naudoti švietimui profesinių sąjungų klausimais ir profesinių sąjungų nariams, kurie užsiima tarptautine veikla. Vadovas padalytas į dvi dalis. Pirmojoje svarstomi globalizacijos įtakos profesinėms sąjungoms aspektai ir pasakojama apie tarptautinį profesinių sąjungų judėjimą. Taip pat nagrinėjami pagrindiniai tarptautinio profesinių sąjungų judėjimo
tikslai - ginti ir plėsti profesinių sąjungų teises bei užtikrinti minimalius darbo sąlygų standartus, taip pat sukurti tarptautinę ekonominio ir socialinio teisingumo sistemą. Šios dalies pabaigoje svarstoma, kaip tarptautinės bendrovės daro įtaką tradiciniam profesinių sąjungų vaidmeniui ir kaip profesinės sąjungos bendradarbiauja tarptautiniu mastu siekdamos pakeisti bendrų darbdavių pažiūras.

Skaityti daugiau...
 

Vidaus transportas

Įvadas

Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas yra būtinas atliekant vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, reikalaujančiu daug pastangų, milžiniškų investicijų ir laiko.
Pirmas žingsnis šia kryptimi yra Lietuvos transporto integravimas į bendrą Europos transporto sistemą.

Skaityti daugiau...
 

Reklama

ĮŽANGA

Temos aktualumas. Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais randame reklaminį bukletėlį. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas savaip vertiną reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai. Šiais laikais reklamos industrija labai sparčiais plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos priemonių. Todėl manau, kad ši tema aktuali.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos ūkinė raida tarpukario laikotarpiu

Žemės reforma

Buvo paliekama 80 ha žemės valda dvarininkams, vėliau įrodžius dokumentais buvo palikta iki 150 ha. Už nusavintą žemę valstybė mokėjo dvarininkams, tačiau neteisėtai įgytos žemės (Rusijos caro dovanotos,…) buvo nusavintos neatlyginamai.

Žemės reforma vyko visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Nepriklausomoje Lietuvoje vyravo smulkūs žemės ūkiai, jie pasižymėjo dideliu gamybiniu pajėgumu. Pradedama auginti ne vien javus, bet ir gyvulius. Daugiausia grūdų eksportuota 1935 ir 1938m. Eksportuota bulvės. Pagal linų auginimą Lietuva pasaulyje užėmė trečią vietą po Rusijos ir Lenkijos. Nuo 1931m. pradėta auginti cukriniai runkeliai, jų perdirbimui pastatyti trys cukraus fabrikai, vienas iš jų Marijampolėje.

Skaityti daugiau...
 

Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra

Mažmeninės prekybos plėtojimasis 1991-1996 metais vyko didėjant ūkio nuosmukiui, mažėjant gyventojų realiosioms pajamoms bei jų perkamajai galiai. Labai sumažėjo mažmeninės prekybos apyvartos fizinė apimtis (mūsų apytikriais skaičiavimais, 1993 m. ji sudarė tik 25-28 proc. 1990 m. lygio), savotiškai buvo vystomas prekybinis tinklas. Todėl mūsų darbo tikslas yra vertas dėmesio - įvertinti Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių bei jų apyvartos raidą, nustatyti pagrindinius veiksnius, turėjusius įtakos  tokiems jų pokyčiams bei įvertinti tai pagal statistinius duomenis.

Skaityti daugiau...
 

Paklausa ir pasiūla. Rinkos analizė

1. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka.

Prieš kalbėdami apie pasiūlą ir paklausą rinkoje visų pirma išsiaiškinkime kas yra rinka, pasiūla ir paklausa. Rinka – tai ekonominė mainų sistema, kurioje vyksta prekių bei paslaugų pirkimas ir pardavimas bei jų mainai. Pasiūla – prekių ir paslaugų kiekis, siūlomas pirkti už tam tikrą kainą. Paklausa – prekių ir paslaugų kiekis, kurį vartotojai nori nusipirkti už tam tikrą kainą.

Taigi iš rinkos apibrėžimo matyti, kad rinka labai panaši į turgų. Rinkoje kaip ir turguje vieni žmonės nori parduoti kiti nori nusipirkti. Kartais, o dabar ir dažnai, asmenys ar organizacijos nežino kur ieškoti tos ar anos prekės ar paslaugos rinkoje. Čia jiems padeda tarpininkai – rinkoje veikiantys asmenys ar organizacijos, kurie įsiterpia tarp pardavėjo ir pirkėjo, siekdami pirkimą ir pardavimą padaryti veiksmingesnį.

Skaityti daugiau...
 

Ūkinė bendrija

ĮVADAS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Bendrija yra dviejų fizinių ir vieno juridinio asmens bendrosios jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei - ūkinei ir kitokiai įstatymų nedraudžiamai veiklai bendru - tikrosios ūkinės bendrijos Marytės firmos "KRIENAS" - vardu, sujungus jų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę.
1.2. Bendrijos nariai:
(vardas, pavardė, adresas)

Skaityti daugiau...
 

Investicijų politikos analizė

Investicijų analizės ribose labai svarbu įvertinti įmonės kaip investuotojo veiksmus. Skiriami tam tikri rodikliai:

1. Investicijų kvota, paaiškinanti įmonės polinkį investicijoms. Palyginus kelių laikotarpių investicijų kvotą, galima išsiaiškinti, kaip pasikeitė investicinė veikla.

2. Investicijų padengimas, apibūdinantis tikrąjį įmonės augimą. Jis parodo, kokia apimtimi ir ar iš viso naujų įrengimų pirkimas finansuojamas iš amortizacinių atskaitymų. Jeigu investicijų padengimas viršija 100%, amortizaciniai atskaitymai nėra pilnai reinvestuojami. Priešingu atveju reinvesticijų kvota viršija amortizacinius atskaitymus.

3. Amortizacinių atskaitymų kvota, kurios rezervai, stebint vienas po kito einančius periodus, didėjant kvotai, formuojami pelno sąskaita arba, mažėjant kvotai, išformuojami pelno naudai.

Skaityti daugiau...
 

Firmos rentabilumas

Rentabilumas charakterizuoja firmos veiklos rezultatyvumą. Rentabilumo rodikliai įvertina kiekvieno į aktyvus įdėto rublio atnešamą pelną. Egzistuoja rentabilumo rodiklių sistema. Statistikoje praktiškai skaičiuojami gamyboje naudojamų avansinių išteklių ir einamųjų išlaidų efektyvumo įvertinimo rodikliai, ir rodikliai, kurie įvertina firmos pajamų ir turto panaudojimo efektyvumą.

Skaityti daugiau...
 

Alternatyvų ekonominė analizė

ĮVADAS

Vertinant atskirus investicinius projektus visuomet yra lyginamos tarpusavyje keletas alternatyvų. Norint nustatyti, kuri iš jų yra naudingiausia konkrečiai įmonei ar valstybei, reikia atlikti turimų alternatyvų ekonominę analizę.

Alternatyvų realizavimas tęsiasi bei rezultatai reiškiasi ilgiau nei vienerius metus, šis laikotarpis gali apimti keletą ar keliolika metų. Įprasta, kad numatomos alternatyvių investicinių projektų pajamos bei išlaidos per visą projekto gyvavimo ciklą yra nustatomos per šių alternatyvų projektuojamus pinigų srautus. Kadangi pinigų vertė apibrėžtai kinta laike, atliekant alternatyvių investicinių projektų ekonominę analizę, būtina atsižvelgti ne tik į projektuojamų pinigų srautų dydžius, bet taip pat reikia įvertinti laiko momentus, kuriais yra gaunamos projekto pajamos arba patiriamos išlaidos.

Alternatyvų ekonominėje analizėje yra taikoma keletas metodų, tokių kaip esamosios vertės, būsimosios vertės, vidutinės metinės vertės, vidinės pelno normos, atsipirkimo periodo, naudos-kaštų santykio ir kiti metodai. Šiame kursiniame projekte šie metodai bus detaliau išnagrinėti, parodyti jų privalumai bei trūkumai.

Darbe taip pat analizuojamas vienas iš racionalių sprendimų išrinkimo metodų - Hurvico taisyklė.

Skaityti daugiau...
 

Tyrimas pirkti ar nuomoti?

Tyrimo prielaidos:

Atliekant šį tyrimą, reikšmė “nuomoti” bus traktuojama kaip priemonės įsigijimas finansinio lizingo būdu. Įmonė moka sutarties laikotarpiu iš anksto aptartas įmokas. Įmonė jau apsisprendė įsigyti ilgalaikio turto, tačiau renkasi projekto finansavimo šaltinį: pirkti ar nuomoti. Tyrimo tikslas: ištirti kurį problemos sprendimo variantą pasirinkti įmonei: pirkti, nuomoti ar iš viso atsisakyti ilgalaikio turto įsigijimo.

Skaityti daugiau...
 

Mikroekonomikos metodinė priemonė

ĮVADAS Į MIKROEKONOMIKĄ

Bet kuriame ūkyje visada iškyla pasirinkimo problema: ką gaminti, kaip gaminti iš ribotų išteklių ir kam paskirstyti produktus. Priklausomai nuo to, kaip ir kas sprendžia šias problemas, skiriamos šios ekonominės sistemos: papročių ekonomika; grynoji kapitalistinė; komandinė (planinė) ekonomika; mišri ekonominė sistema.

Ekonomika - tai mokslas, padedantis iš ribotų visuomeninių išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausią.

Ekonomikos studijavimas susijęs su ekonominių modelių sudarymu. Analizuojant ekonominius reiškinius, taikomi matematiniai metodai, t. y. priklausomybės aprašomos funkcijų, lygčių pagalba, pateikiama grafinė interpretacija. Išstudijavę šią temą, studentai savo žinias gali patikrinti atsakydami į savikontrolės klausimus.

Skaityti daugiau...
 

Mokėjimų balanso vertinimas

ĮVADAS

Skirtingų šalių dalyvavimo aktyvumas, integracijos laipsnis pasauliniame ūkyje yra skirtingas, tačiau nėra pasaulyje tokios šalies, kuri vienokiu ar kitokiu atveju nebūtų susijusi su kitomis pasaulio šalimis. O duomenys apie šalies tarptautinius santykius yra pateikiami mokėjimo balanso sąskaitose, tai yra tam tikro laikotarpio (ketvirčio, metų) sandorių vykusių tarp nuolatinių šalies gyventojų ir ne jos gyventojų, išmokų ir įplaukų įrašuose, daromuose pagal svarbias sandorių rūšis (8, p. 573). Ekonominiai sandoriai apima prekių ir paslaugų eksportą ir importą, kapitalo įplaukas ir išėjimus, dovanas bei kitus transferinius mokėjimus tarptautiniuose šalies rezervuose.

Skaityti daugiau...
 

Mašinų komunikacijų ekonomika

ĮVADAS

Ekonomika - tai ribotų išteklių naudojimo ir paskirstymo tyrimas. Tam, kad galima būtų teisingiausiai ir optimaliausiai tuos išteklius panaudoti, reikalinga labai glaudžiai surišti vartotojo ir gamintojo interesus. Didžiulė ekonomikos sistemos mašina į savo veiklą įtraukia daugybę žmonių, kurie, nori ar nenori, tampa jos dalimi. Žmonės, kaip individai, norėdami įgyvendinti vienus ar kitus savo ketinimus negali apsieiti be kitų pagalbos ar paramos.

Skaityti daugiau...
 

Ekonomikos teorijos pagrindai

1. Ekonomikos teorijos objektas

Žmonės, pradedantys nagrinėti ekonomikos teoriją, paprastai nori turėti trumpą, aiškų ir lengvai suprantamą, be to, viską apimantį jos apibrėžimą. Galbūt dėl to yra gana daug įvairiausių šios teorijos apibrėžimų. Pateiksime keletą:

• ekonomikos mokslas yra veiklos, susijusios su mainais ir piniginiais sandėriais tarp žmonių, rūšis;

• ekonomikos teorija yra mokslas apie tai, kaip žmonės naudoja retus arba ribotus gamybos išteklius (žemę, darbą, gamybinės paskirties prekes, pavyzdžiui, mašinas, ir technines žinias) įvairioms prekėms gaminti (kviečiams, mėsai, drabužiams, meno kūriniams ir veiklai, keliams ir kt.) ir skirstyti jas tarp žmonių, kad jie galėtų jas naudoti;

• ekonomikos teorija yra mokslas apie kasdieninę žmonių gyvenimišką veiklą, apie tai, kaip gauti priemonių savo gyvenimui užtikrinti ir kaip tas priemones panaudoti;

• ekonomikos teorija yra mokslas apie tai, kaip žmonija susitvarko su savo uždaviniais vartojimo ir gamybos srityje;

• ekonomikos teorija yra mokslas apie turtą.

Skaityti daugiau...
 

Paklausos ir pasiūlos analizė ir jos pritaikymas

Įvadas

Tik apie labai nedidelę grupelę žmonių galėtume pasakyti, kad jie turi viską, ko norėtų. Dauguma žmonių turi apsieiti be kai kurių daiktų, kuriuos turėti jie labai norėtų: jiems tenka paaukoti kai kuriuos savo norus. Taigi žmonės turi tarsi preferencijų skalę - tarsi sąrašą, kuriame paslaugos ir prekės surašytos preferencijose (jų vartojimo reikmenys - maistas, tinkamumo, prioriteto tam vartotojui) tvarka. Gyvybiniai arba būtiniausi vartojimo reikmenys - maistas, drabužiai, būstas, medicininė pagalba - yra tos skalės viršuje ir apskritai mūsų būtiniausių prekių poreikis negali būti paaukotas; aplinkybėms susiklosčius, mes pasiruošę už tuos gyvybinius dalykus atiduoti visą savo uždarbį. Žemiau tų gyvybiškai svarbių prekių preferencijų skalėje bus daiktai , kurių reikia savo komfortui padidinti ir gyvenimo lygiui pakelti (televizoriai, draudimai, automobiliai r t.t.). Žemiausiai šioje skalėje yra ne pirmo būtinumo prekės (šokoladas), be kurių prireikus mes lengvai išsiverstume.

Skaityti daugiau...
 

Infliacija

14. 1 Pinigai , jų funkcijos ir formos.

Pinigai – aktyvai, kurie naudojami daug. Kaip mainų priemonė. Jų esmę atskleidžia pinigų f-jos :

1. taupymo priemonė; 2. Prekės naudos matavimo p. 3. Mokėjimo priemonė. Kaip 1 pinigai leidžia dabartinį vartojimą perkelti į ateitį. Kaip 2 jie tarnauja prekių naudingumo proporcijoms išreikšti. Piniginiais vienetais išreiškiamos kainos,vedama apskaita. Kaip 3 pinigai tarpininkauja perkant prekes,paslaugas.
Piniginio vieneto nauda prilyginama atitinkamos prekės naudai. Pinigai g. pasireikšti įv. formomis: 1. grynieji pin.; 2. negrynieji; Grynieji-tam tikros popierinės formos piniginiai ženklai, monetos.

Skaityti daugiau...
 

Makroekonomikos šperos

SVARBIAUSIOS MIKROEKONOMIKOS PROBLEMOS

1. Ekonom augimo užtikrinimas. 2.     Nedarbas 3.     Infliacija. Ek nesivysto vienodai, kartais ją sukrečia krizės, jas gali sukelti įv priežastys. Atsižvelgiant į jas ciklai gali būti: 1. Sezoniniai, 2. Politiniai, 3.Statybos darbų trukmės, 4. Ilgųjų bangų(susiję su kokybiniais technologijos pokyčiais) 5. Verslo. Visas ciklas susideda iš keturių fazių: 1. Krizė, 2. Depresija, 3. Pagyvėjimas, 4. Pakilimas. Nedarbas ir infliacija yra didžiausios makro problemos, nes nedarbo būvimas ekonomine prasme reiškia negrąžinamą svarbiausio- visuomenės ištekliaus prradimą, be to nedarbas sukialia rimtas socialines problemas.infliacija reiškia bendrą kainų lygio kilimą, pinigų nuvertėjimą, gyv lygio smukimą ir pan.

Skaityti daugiau...
 

Mikroekonomikos dalykas (įmonė ir jos išlaidos)

Ekonominė ir buhalterinė kaštų samprata.

Alternatyvieji kaštai ir pelnas.

Verslo įmonė ir jos kaštai yra svarbus mikroekonomikos analizės objektas. Nepriklausomai nuo verslo organizavimo formos, nuo gaminamų prekių pasiūlos elastingumo ir kitų veiksnių, įmonės savininkui prekę gaminti bus ekonomiškai naudinga tik tada, kai už visą produkciją jis gaus pajamas, kurios galės jam kompensuoti tos prekės gamybos kaštus.

Skaityti daugiau...
 
Puslapis 1 iš 2
Ekonomika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt