www.spargalkes.lt

Pedagogika

Kurčiųjų vaikų tėvų švietimas

Žmonių bendravimą jūs įsivaizduojate kaip kalbėjimą ir klausymą; kalbant apie skaitymą ir rašymą, galvojate apie žodžius, jų pagalba išreikštas mintis. Kalba yra tik viena bendravimo forma. Mes bendraujame ir be žodžių – tai bežodinis (neverbalinis) bendravimas.

Skaityti daugiau...
 

Alchemikas

Alchemikas paima į rankas knygą, kurią jam atnešė kažkas iš karavano. Leidinėlis be viršelio, tačiau jis netrunka nustatyti autorių: Oscar Wilde. Vartydamas lapus, užkliūva už Narcizo istorijos.

Skaityti daugiau...
 

Pedagogo autoriteto problema visuomenėje

Žmogaus prigimtis gali atsiskleisti tik tada, kai yra palankios  tam sąlygos. Ta aplinka, kurioje žmogus veikia, turi atitikti jo prigimties polinkius ir poreikius. Labai svarbu toje aplinkoje jaustis dvasiškai laisvu. Norint būti geru pedagogu reikia ne tik gražių norų, bet ir turėti pašaukimą. Pedagoginis procesas - tai mokytojo ir mokinio sąveika. Jos sėkmes paslaptis yra bendravimas. Bendravimą lemia tarpasmeniniai mokytojų ir mokinių santykiai. Jie dar vadinami pedagoginiais santykiais.

Skaityti daugiau...
 

Konflikto valdymo stiliai

Konfliktai – neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Svarbu mokėti juos efektyviai įveikti.

Konfliktas tai – priešprieša bent tarp dviejų priklausomų pusių (žmonių, žmonių grupių, organizacijų ir pan.), skirtingai suvokiančių tikslus, jų siekimo būdus.

Skaityti daugiau...
 

Pedagogo vaidmuo

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujų kelių įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas - savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai atsiskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis sąlygomis.

Skaityti daugiau...
 

Rizikos grupės vaikų elgesio kooregavimas

Pastaruoju metu Lietuvoje dėl prastų materialinio ir socialinio gyvenimo sąlygų smunka dalies šeimų dorovė, prastėja emocinis vaikų saugumas. Vis daugiau jų tampa socialinių blogybių  aukomis.

Pastebėtini dideli vaikų priežiūros, ugdymo bei elgesio kontrolės trūkumai. Tai ypač būdinga
šeimom, kurios gyvena žemiau skurdo ribos (Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija, 2000). Vis daugiau vaikų niekur nesimoko ir nedirba, valkatauja, elgetauja. Nedorų suaugusiųjų ir  bendraamžių jie įtraukiami į nusikalstamą veiklą, girtuokliavimą, narkomaniją.

Skaityti daugiau...
 

Dao De Dzing

Dao, išreikštas žodžiais, nėra amžinasis Dao; vardas, kuriuo galima pervadinti, nėra amžinasis vardas; bevardė dangaus ir žemės pradžia įvardinta yra visų daiktų pramotė; todėl: kas sutramdo aistras,pamato daiktų paslaptį; kas aistrų nesuvaldo,temato daiktų paviršių; abiejų ta pati prigimtis, tik vardai skirtingi; abu drauge priklauso gelmei, kur už giliausios gelmės gelmė - visų paslapčių vartai.

Skaityti daugiau...
 

Romėnų ugdymo pagrindai (referatas)

Auklėjimas - individo santykių su mikro - ir makro - aplinka, su transcedentine būtimi reguliavimas, grindžiamas tiesos, gėrio ir grožio vertybėmis.

Pedagogikos terimnas sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių: “pais, paidos” – vaikas, vaikai ir “agein” – vesti. Apibendrinta reikšmė – “vaikų vedžiojimas”. Antikos graikai žodžiu “paidagogos” vadino vergą, kuris vesdavo vaikus į mokyklą ir parvesdavo. Išsilavinę vergai buvo auklėtojai ir mokytojai. “Paidagogike (gr.)” – vaikų ugdymo menas. Lotyniškai auklėjimas – “paideia”.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvos valstybingumas ir mokykla

Įvairūs autoriai, apibūdindami vertybes kaip žmogaus santykį su įvairiais aplinkinio pasaulio objektais, akcentuoja skirtingus veiksnius, lemiančius šį santykį: vieni nurodo žmogaus poreikių svarbą, kiti - interesus, treti - pažiūras, dar kiti - tikslus ir t. t. Filosofijos žodyne nurodoma, kad žmogaus vertybės yra jo interesų objektas, o jo sąmone i - kasdieniniai orientyrai... (V., 1975, p. 460). S. Žalkauskis, A. Maceina vertybę aiškina lygindami su gėrybę ir teigia, kad ugdymo paskirtis - gėrybes pakelti į vertybių lygą, o ugdymas, kuriuo neskiepijamos vertybės, nesprendžia svarbiausios problemos - mokinio santykio su kultūra ir pačiu savimi.

Skaityti daugiau...
 

Enegoentropiniai žmoniškumo pagrindai

Tai mokomoji knyga.

Skaityti daugiau...
 

Oskaras Vaildas

Menininkas yra gražių daiktų kūrėjas.

Atskleisti meną, o menininką paslėpti - štai meno tikslas.

Kritikas yra tas, kuris grožio sukeltus įspūdžius sugeba išreikšti kitu būdu ar nauja forma.

Tiek aukščiausia, tiek ir žemiausia kritikos forma - savotiška autobiografija.
Tie, kurie gražiuose daiktuose įžvelgia bjaurią prasmę, yra be žavesio pagedę žmonės. Tai yda. Tie, kurie gražiuose daiktuose įžvelgia gražią prasmę, yra išprusę žmonės. Jie teikia vilčių. Išrinktieji yra tie, kuriems gražūs daiktai reiškia tiktai Grožį.

Skaityti daugiau...
 

Humanizmas, demokratija ir pilietiškumas mokykloje

Tai pranešimų rinkinys.

Tapusi tradicinė, IV tarptautinë konferencija Švietimo reforma ir mokytojų rengimas šiais metais savo poteme orientuojasi į aktualią ne tik Lietuvos, bet ir Europos kontekste humanizmo, demokratijos ir pilietiškumo problemą.

Skaityti daugiau...
 

Komenskis apie jaunuomenės ugdymą

Komenskis, giliai išnagrinėjęs iki jo buvusią pedagogikos teoriją ir praktiką, sukūrė savo vientisą pedagoginę teoriją, paremtą liaudiškumo idėja, apimdamas visus svarbiausius mokymo ir lavinimo klausimus; Profesorius J. Laužikas ryškiai parodo neatskiriamą Komenskio filosofinių ir pedagoginių idėjų ryšį.  Jis daro teisingą išvadą,  kad Komenskio filosofinėse pažiūrose atsispindi pažangios to meto idėjos,  padėjusios pagrindą šio žymaus mokslininko pedagoginei idėjai.

Skaityti daugiau...
 

Tarpkultūrinis mokymas

Publikuojant straipsnius ir leidinius tarpkultūrinio mokymosi temomis visada susiduriama su įšūkiais. Taip atsitiko ir su šiuo T - Kit. Visi autoriai mielai sutiko dirbti ties šiuo leidiniu, ir šis bendradarbiavimas tapo tarpkultūriniu procesu. Mes bandėme surinkti savo skirtingą patirtį ir idėjas tam, kad išleistume šį T - Kit, kuris padės jums patiems pasidaryti išvadas apie tarpkultūrinio mokymosi teoriją ir praktiką dirbant su jaunimu ir juos mokant.

Skaityti daugiau...
 

Patriotizmas

Tiesą sakant, gavęs kursinio darbo temą, sutrikau. Pačiam beveik nieko neišmanant apie patriotizmą tenka atskleisti dviejų bene žymiausių nepriklausomos tarpukario Lietuvos pedagogų Antano Maceinos ir Stasio Šalkauskio požiūrius šia tema, bei palyginti jų keliamas idėjas. Manau nereiktų vengti ir priešpastatyti šių šviesuolių minčių šių dienų realijoms, nes prieš penkiasdešimt metų pasakytos mintys gali būti, švelniai tariant, truputėlį “apkerpėjusios”. Na, bet arčiau prie reikalo.

Skaityti daugiau...
 
Pedagogika
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt