www.spargalkes.lt

Religija

Katalikybės atėjimas

Vėliausiai Europoije priėmusios krikštą Lietuvos,kur XV a. – XVI a. pradžioje nebuvo bent kiek stipresnių eretinių judėjimų, visuomenė į Reformacijos sąjūdį įsitaukė beveik tuo pat metu, kaip jį subrandinę kraštai (1517 m. Vitenberge buvo paskelbtos Martyno Liuterio tezės, XVI a. trečiajame dešimtmetyje protestantizmas įsiviešpatavo kaiminystėje Prūsijoje ir pradėjo plisti tarp ten gyvenusių lietuvių, to amžiaus trečiajame - ketvirtajame dešimtmetyje liuteronai pradėjo savo veiklą Lietuvoje, o 1542 – 1547 m. žymiausieji iš jų aktyviai patraukė į kultūrinį Prūsijos kunigaikštystės gyvenimą, prisidėjo prie protestantiško Karaliaučiaus universiteto sukūrimo). Tai rodo, kad Lietuvos valstybėje jau egzistavo pakankamai pajėgus intelektualinio elito sluoksnis, galėjęs ne tik akumuliuoti, bet ir skleisti protestantizmo idėjas visuomenėje, o ji buvo subrendusi jas priimti ir pritaikyti savo poreikiams.

Skaityti daugiau...
 

Induizmas

Žodis “hindu” kilo iš Indo upės pavadinimo, prie kurios krantų antrojo tūkstantmečio prieš Kristų viduryje įsikūr senieji arijai. Nors tuomet Indo upės vardas buvo Sindhu, persai, savitai ją ištardami - “indu”, tuo pat vardu įvardijo ir upės slėnio gyventojus. Šiandien sąvoka “indusai” reiškia religinę priklausomybę, “indai” - tautinę. Taigi induizmas yra religija šios senos tautos, kuri tūkstantmečiais vystėsi vidujai ir vis pasipildydama naujais elementais išaugino neaprėpiamą religinę socialinę sistemą, kokią regime šiandien.

Skaityti daugiau...
 

Nušvitusysis Buda: budizmas

Ne taip kaip praėjęs, mūsų amžius neabejoja, kad “istorinis” Buda, budizmo tikėjimo pradininkas, iš tikrųjų  gyveno. Jo gyvenimas apipintas gausiomis legendomis; tradicija mums išsaugojo ne detalią biografiją, bet veikiau portretą idealo, kokiu  turėtų stengtis tapti kiekvienas budistas. Bet kai kuriuos jo gyvenimo  faktus visgi pavyko nustatyti pakankamai aiškiai.

Skaityti daugiau...
 

Budos mokymas

Karmos dėsnis, arba priežasties ir pasekmės dėsnis, pasireiškia tiek moraline, tiek fizine žmogiškojo gyvenimo dinensija. Geri ir pikti žmogaus darbai sukausto jį karmos grandinėlėmis ir pririša prie “antgamtinių ciklo”.

Skaityti daugiau...
 

Šventas Antanas iš Padvos

Šventas Antanas gimė Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, 1195 metais, pakrikštytas vardu Perdinandas. Tėvas Martinas Bulunas, o motina Marijona, buvo labai dievobaimingi. Turėdamas penkiolika metų, įstojo į Augustionų zokoną (religinė organizacija) gimtajame mieste Lisabonoje .Bet ten gyvenančios jo giminės jį dažnai lankė, todėl pagal jo tėvų prašymą buvo pervestas į kitą, Kaimbrų vienuolyną, kuriame, didžiame nuolankume kas kartą kėlėsi prie aukštesnios šventenybės.

Skaityti daugiau...
 

Budizmas ir induizmas

Budizmas yra nepaprastai sena filosofija kilusi Indijoje. Budistai netiki dieviškąja būtybe, vadinama Dievu tačiau jie tiki dieviškąja realybe. Kadangi jie netiki įasmenintu Dievu todėl jie nekalba maldų.

Skaityti daugiau...
 

Lietuvių kultūros įsijungimas į krikščioniškos europos kultūros veikla

Lietuvos kontaktai su Vakarų Europa prasidėjo jau nuo Romos imperijos laikų. Tačiau kalbėti apie suartėjimą su krikščioniška Europa galime tik nuo vokiečių ordinų atsikraustymo į Pabaltyjį. Pirmoji pagoniškos Lietuvos patirtis nulėmė tolesnius istorinius įvykius. Patirtis tikrai nežadėjo greito krikščionybės įsigalėjimo Lietuvoje, nes jos skleidėjai kryžiuočiai ir kalavijuočiai nešė naująjį tikėjimą kardu ir ugnimi. Lietuviams esant konservatyvia ir karinga tauta, tokia krikščionybės skleidimo forma galėjo susilaukti tik priešiškumo. Tokios istorinės aplinkybės neleido Lietuvai greitai apsikrikštyti ir pilnateisiai įsijungti į Europos kultūrą. Be to nuolatiniai karai su vokiečių ordinu alino Lietuvos ekonomiką, kas savo ruožtu stabdė vidinės kultūros vystymąsi. Kita vertus kultūriniai santykiai suaktyvėjo, nes buvo pastovūs kontaktai su krikščioniais vokiečiais. Nuo to meto į Lietuvą pradėjo skverbtis ir krikščionybė, atsirado misionieriai vienuoliai. Gedimino laikais Vilniuje ir Naugarduke, o gal ir kitur buvo katalikų bažnyčių. Prasidėję prekybos santykiai (ypač su Ryga) lietuvius jungė su Vakarais. Dalis Vakarų Europos pirklių net apsigyveno Lietuvoje.

Skaityti daugiau...
 

Onos bažnyčia (referatas)

Į tą vietą, kur stovi Onos bažnyčia, subėga Tiesos, Biliūno, Švietimo gatvės ir Pilies skersgatvis. Tai vienas seniausių miesto kampelių, kurį puošia nemaža vertingų pastatų.

Onos bažnyčia – visasąjunginės reikšmės architektūrinis paminklas ir gražiausias gotikinis pastatas respublikoje.

Skaityti daugiau...
 

Požiūris į asmenybę Rytų teorijose

Mūsų elgseną lemia kultūra ir šeima, kurioje mes augome, kurioje vystėsi mūsų jausmai, protas ir pasaulėžiūra. Tai yra mūsų realybė, mes gyvename joje žvelgdami į mus supantį pasaulį, taip kaip buvome išmokyti savo šeimoje ir visuomenėje. Mes pripažįstame tik tokį savąjį “aš”, kurį pažįstame.

Skaityti daugiau...
 

Rytų religija

Prieš pusantro tūkstančio metų romėnai vadino Rytus “tekančios saulės” (sol oriens) šalimi. Vėliau buvo kalbama apie “Rytų žemę” kaip priešingybę “Vakarų žemei”. Nėra paprasta apibrėžti sritį, vadinamą Rytais. Rytų valstybės išsidėsčiusios šiaurės Afrikoje ir vakarų Azijoje.  Labai priklauso nuo to, kokiu požiūriu remiamasi. Rytų šalys turi daug bendrų bruožų, tačiau ir didelių skirtumų. Dabar Rytuose vyrauja islamas. Jį išplatino arabai, prasiskverbę toli į rytus ir į vakarus. Ilgainiui išsirutuliojo arabų musulmoniška kultūra.

Skaityti daugiau...
 

Krišnos sąmonės religinė bendruomenė

Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos miestų gatvėse kartais matome būrelius žmonių su muzikos instrumentais, vilkinčius neįprastais oranžiniais ir baltais rūbais. Jie yra Krišnos sąmonės religinės bendruomenės nariai, dar vadinami krišnaitais. Pritardami muzikos instrumentais – mridangomis ir cimbolais – jie gieda “Hare Krišna, Hare Krišna…”, tikėdami, kad tai geriausias būdas apsivalyti nuo daugelio negerovių ir susijungti su aukščiausia būtybe – Dievu bei prašo malonės jam tarnauti.

Skaityti daugiau...
 

Buda

Budos gyvavimo laikotarpiu Indijoje buvo vertinamas individualus tiesos ieškojimas. Tai skatino sunkiai suvokiamų dalykų suvokimo trokštančius indus neuždaryti savęs tarp esamų minčių, idėjų, tvirtinimų. Buda, stengdamasis atsakyti į visuotinę kentėjimo ir mirties mįslę, sukūrė mokymą, kuris ilgainiui tapo religija ir filosofija, suvaidinusia svarbia rolę dvasiniame, kultūriniame ir socialiniame Rytų pasaulio gyvenime ir 20 a. išplitusia į Vakarus.

Skaityti daugiau...
 

Taoizmas ir savitaiga

Kinijoje jau prieš konfucianizmą atsirado vadinamųjų “ramiųjų“ sektos. Priešingai buvusioms feodalinėms tradicijoms “ramieji“ ragino nepaklusti ponams, priešintis tuometiniams socialiniams santykiams. Kaip ir jogizmas bei budizmas, tos sektos propagavo asmenybės tobulinimą kaip svarbiausią žmogaus gyvenimo tikslą. Turima žinių, kad tuo tikslu jie naudojo specifinę meditavimo techniką, be to, daug dėmesio skyrė kvėpavimui. “Ramieji“ pripažino realų išorinį pasaulį, neatsiejamą nuo “vidinio pasaulio“. Pasak jų pagrindinės etinės doktrinos, išorinį pasaulį gerai pažinti galima tik palaikant “vidinio pasaulio“ pusiausvyrą.

Skaityti daugiau...
 

Budizmas

Budizmas yra nepaprastai sena filosofija kilusi Indijoje. Budistai netiki dieviškąja būtybe, vadinama Dievu tačiau jie tiki dieviškąja realybe. Kadangi jie netiki įasmenintu Dievu todėl jie nekalba maldų.

Skaityti daugiau...
 

Katalikybė ir protestantizmas Lietuvoje (referatas)

Krikščionybė atsirado Romos Imperijos laikais, pirmaisiais mūsų eros šimtmečiais. Tuo metu Roma buvo užkariavusi visus Viduržemio jūros pakraščius. Roma tapo pasaulio sostine. Išoriškai Augusto ir artimiausių jo įpėdinių viešpatavimo laikotarpis buvo didžiausias Romos valstybės žydėjimo ir galybės periodas. Bet viduje vyko gilus suirimo procesas. Roma laikėsi karais ir vergais. Visuomenės tvarka ir gamyba rėmėsi vergija. Vergai buvo pigūs ir turtuolių ūkiuose - latifundijose - jų dirbdavo tūkstančiai. Vergai dirbdavo ir kasyklose ir akmenų laužyklose - žodžiu - pačius sunkiausius ir juodžiausius darbus.

Skaityti daugiau...
 

Krišna

Dievas įsikūnijo žemėje Dvapara Jugoje (laikmetyje),  maždaug prieš 5000 metų kaip visų galių Avataras (Pūrna Avatar) Šri Krišnos Pavidalu.  Jis buvo švelnumo,  nepaprasto žavesio ir neprilygstamos Meilės Įsikūnijimas.

Trumpai papasakosime Šri Krišnos Atėjimą ir Gyvenimą. Tuo metu Mathura buvo vienas iš svarbiausių Indijos miestų,  Jadu Dinastijos sostinė.  Ją valdė karalius Ahuka.  Jis turėjo du sūnus,  Devaką ir Ugraseną,  kurie vėliau tapo atskirų jo karalystės žemių valdovais. Devaki,  Devakos duktė,  buvo atiduota į žmonas Vasudevai,  Jadavai (Jadu Dinastijos palikuoniui).  Jaunąją sutuoktinių porą į Vasudevos rūmus vežė Ugrasenos sūnus Kamsa,  kuris mylėjo Devaki kaip savo seserį.  Tuo metu pasigirdo Balsas iš dangaus: "Neprotingasai Kamsa,  aštuntasis Devaki sūnus vieną dieną nužudys tave".  Tai išgirdęs,  Kamsa išsitraukė kardą ir norėjo užmušti Devaki.

Skaityti daugiau...
 
Religija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt