www.spargalkes.lt

Sociologija

Marksizmas: atsiradimo priežastys ir pagrindinės idėjos

XIX a. pirmoje pusėje buvo sukurta daug socializmo teorijų, tačiau jas visas savo reikšme ir poveikiu žmonijos istorijai toli pralenkė marksizmas.

Marksizmo atsiradimas yra dėsningas istorinio vystymosi rezultatas. Jam atsirasti reikėjo tam tikrų socialinių - ekonominių sąlygų ir tam tikrų gamtamokslinių bei filosofinių prielaidų.

Skaityti daugiau...
 

Prostitucijos problema kaime

Skurdžiai gyvenančioms kai kurių Biržų rajono kaimų nepilnametėms Latvija tampa beveik svajonių šalimi. Merginos nelegaliai kerta sieną ir kaimyninėje valstybėje teikia intymias paslaugas. Yra trys nelegalūs sienos perėjimo punktai - brasta netoli Jonelių kaimo, Germaniškyje bei Didžiojoje Panemunėje.

Prostitucijos verslas pastaruoju metu ypač suaktyvėjęs Pačeriaukštės seniūnijoje (Biržų r.). Kaimiečiai atvirai sako pavardę žmogaus, kuris užsiima merginų viliojimu ir gabenimu į užsienį, tačiau turinčios tai tirti institucijos bejėgės - jų atstovai tvirtina, kad skundų nėra, prievartos - taip pat.

Skaityti daugiau...
 

Tolerancija mūsų kasdienybėje

Pasirinkau šią temą tik todėl, kad nemėgstu žmonių, kurie vartoja žodį nežinodami jo reikšmės. Niekada nenorėjau, ir nenoriu būti vienu iš tokių žmonių. Taigi nusprendžiau, jog reikia išsiaiškinti ką iš tiesų reiškia tolerancija.

Kažkada šis žodis buvo vartojamas peikiamąja prasme, sulyginus toleranciją su  abejingumu religijai.

Skaityti daugiau...
 

Bendravimo procesas

Bendravimo procesas užsimezga tada,  kada siuntėjas jaučia, kad  asmuo, grupė ar organizacija pasiruošusi  bendrauti su gavėju. Siunčiamas pranešimas  privalo būti užkoduotas, kad gavėjas žinią atpažintų. Pranešimas  gali būti perduodamas  verbaliniu (žodiniu) ir neverbaliniu (nežodiniu) būdu. Pranešimai gali būti perduodami  asmeniškai, raštiškai, memorandumu, per televiziją ir kitais būdais. Informacija gaunama per šiuos pojūčius: klausos, regėjimo, lytėjimo, uoslės, skonio.

Skaityti daugiau...
 

Šeima (referatas)

Šeima vadinasi giminingumo, santuokos arba įvaikinimo paremtas susivienijimas žmonių, surištų bendra buitimi bei  abipusišku atsakingumu už vaikų auklėjimą; šeimos nariai dažnai gyvena viename name. JAV šis apibrėžimas apima daug įvairių būdų. Vakarų Airijos valstiečių šeimų, Trobriandų salų bei Izraelio šeimyninio gyvenimo ypatumų tyrimai byloja, jog vienoje bendruomenėje niekinami papročiai laikomi norma kitoje bendruomenėje.

Skaityti daugiau...
 

Socialinės sferos sociologija

Tai Juozo Bagdanavičiaus socialinės sferos sociologijos mokomoji knyga, paremta teoriniais - metodologiniais aspektais (schemos, skaidrės ir testai).

Skaityti daugiau...
 

Vaikų smurtas

Smurtas plačiąja prasme reiškia fizinę, psichologinę, seksualinę prievartą, nepriežiūrą.

Fizinis smurtas siaurąja prasme - tai prievarta prieš asmenį: stumdymas, mušimas, sužeidimas, nužudymas.

Skaityti daugiau...
 

Gyvenimas su narkotikais

Narkotikų, alkoholio bei kitų psichotropinių medžiagų vartojimas sparčiai plinta pasaulyje.

Kvaišinimasis įstatymų draudžiamais bei legaliais narkotikais (alkoholiu ir tabaku) sukelia įvairiausių problemų vartotojams, jų šeimoms, draugams, visuomenei.

Skaityti daugiau...
 

Smurtas ir prievarta

Smurto yra ne tik asocialiose, bet ir kitose šeimose. Tai ne tik Lietuvos fenomenas. Smurtaujama ir išsilavinusių žmonių šeimose. Nebūtinai ten yra skriaudžiami, mušami vaikai. Smurto yra įvairiausių formų. Šiandien Lietuvoje kiekviena šeima patiria tam tikrą įtampą, spaudimą ir tėvams vis sunkiau neprarasti savitvardos. Kada yra įtampa darbe, kada yra bedarbystė, kai reikia sukti galvą iš kur prasimanyti pinigų, kaip išlaikyti šeimą, tas susikaupęs pyktis neviltis atnešamas į namus ir išliejamas ant visiškai nekaltų šeimos narių. Pareina šeimininkas namo ir apspardo tuos, kurie pasitaiko po kojomis, pasitaikė vaikas ir tas gavo. Didėjant skyrybų skaičiui, ekonominei krizei, tuo pačiu vyksta švietimo kokybės smukimas.

Skaityti daugiau...
 

Sociologija

Tai Vytauto Dumbliausko išleista mokymo priemonė apie sociologiją.

Skaityti daugiau...
 

Sociologija. Teorija ir praktika

Per dešimt nepriklausomos Lietuvos Respublikos gyvavimo metų šalyje įvyko daug svarbių politinio, socialinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo pokyčių. Atvirėjant visuomenei, didėjant migracijai ir plintant naujiems gyvensenos ir elgsenos modeliams, prabilta apie socialinius reiškinius, apie kuriuos ilgą laiką buvo nutylima. Padėti visuomenei paaiškinti socialinius reiškinius ir geriau juos suvokti ėmėsi sociologai.

Skaityti daugiau...
 

Identitetas ir jo palaikymo strategijos (referatas)

Kiekvienas žmogus visuomenėje atlieka tam tikrą vaidmenį, kurį sąlygoja aplinka. Vaidmuo nustato schemą, pagal kurią žmogus turi elgtis konkrečioje situacijoje. Palyginkime benamį elgetą ir aukštą visuomeninę padėtį užimantį verslininką. Jų vaidmenys absoliučiai skiriasi: verslininkas turi išmokti jiems būdingų manierų, elgsenos taisyklių, o elgetos vaidmuo tokių suvaržymų neturi, visos tos taisyklės jam nepriimtinos. O visuomenė netgi smerktų bet kokį nukrypimą nuo normų, kurias ji suteikia kiekvienam vaidmeniui, todėl žmogus dažniausiai ir tampa tuo, ką vaidina.

Skaityti daugiau...
 

Kokybinis ir kiekybinis tyrimas pagal Steinar‘ą Kvale‘ą

Vienas esmingiausių šiuolaikinių socialinių mokslų reikalavimų, kad mokslinės žinios turėtų būti kiekybinės. Būtų galima išskirti keletą priežasčių, kodėl socialiniams mokslams kvalifikacija yra tokia būtina. Pagal ontologinę prielaidą, socialinis pasaulis iš esmės yra matematiškai sutvarkyta matematinė sistema, kurioje visa tai, kas egzistuoja, gali būti išreikšta skaičiais, todėl objektyvūs socialiniai duomenys turi būti kiekybiniai. Pagal epistemologinį poreikį, tyrimų duomenys turėtų būti kiekybiniai todėl, kad būtų bendramačiai visose teritorijose. Kvalifkacijoje gali būti ir techninis interesas, kadangi statistinės priemonės yra veiksmingi įrankiai, valdant didelius duomenų kiekius.Kartais skaičių naudojimas gali būti retorinis: kai tenka įtikinėti šiuolaikinę auditoriją ir tikslūs kiekybiniai faktai gali atrodyti įtikinamesni, nei kokybinės deskripcijos ar interpretacijos.

Skaityti daugiau...
 

Socialinio darbo raida ir perspektyvos Strevininkų pensionate

Socialinis ir ekonominis šalies vystymasis yra esminis harmoningų žmogaus santykių su visuomene, jo pilnaverčio socialinio funkcionavimo garantas. Kiekvienai valstybei tenka didžiulis vaidmuo ir atsakomybė, laiduojant savo tautos socialinę pažangą ir gerovę, planuojant socialinio vystymo priemones, bei socialinių paslaugų infrastruktūrą. Dinamiškas Lietuvos politinis bei ekonominis vystymasis atskleidė daugybę socialinių problemų, todėl socialinėje srityje dirbančių specialistų reikalingumo bei socialinių darbuotojų profesionalumo klausimai šiandien jau niekam nekelia jokių abejonių.

Skaityti daugiau...
 

Simbolizmas, impresionizmas, naturalizmas

Skaityti daugiau...
 

Strevininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė

Lietuvoje, keičiantis socialinėms ekoniminėms sąlygoms, atsiranda žmonių, kurie jaučiasi socialiai nesaugūs. Už pačių pažeidžiamiausių žmonių grupių socialinę integraciją didelę atsakomybė tenka valstybei. Tiems žmonėms valstybė teikia socialinę parama visomis formomis. Viena iš labiausiai paplitusių socialinių paslaugų formų, yra stacionari socialinė globa.

Skaityti daugiau...
 

Žmogus ir aplinka (mokomoji knyga)

Ši knyga skirta Kauno technologijos universiteto studentams, klausantiems kursą „Žmogus ir aplinka" (S263B096). Kai kurios knygos dalys gali būti rekomenduojamos kitų aukštųjų mokyklų studentams.

Teksto paskirtis - padėti studentams įgyti esminių žinių apie sistemą „Žmogus ir aplinka", apie žmogų ir jo aplinką.

Skaityti daugiau...
 

Lietuva šių dienų pasaulyje. Politika,ūkis visuomenė

Šis straipsnių rinkinys skirtas studijuojantiems sociologiją, strateginį valdymą, vidaus ir užsienio politiką. Jame rasite žinomų politologų, sociologų ir kitų mokslų atstovų, rašytojų bei politikų pasisakymus aktualiausiais visuomenės gyvenimo klausimais, paskelbtus įvairiuose šaltiniuose per vienerius metus - 2005 m. sausio – 2006 m. sausio mėnesiais. Kiekvienas autorius atskleidžia savitą požiūrį į tai, kas vyksta pasaulyje, Europos Sąjungoje ir mūsų valstybėje. Gana daug dėmesio rinkinyje skirta pilietinės visuomenės formavimosi Lietuvoje tematikai ir dabartinės piliečių elgsenos priežasčių nagrinėjimui. Gal būt kai kuriuos skaitytojus nustebins šio rinkinio pabaigoje pateikti Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. Norime tik priminti, kad vienas iš žymiausių mūsų laikmečio poetų, daugiau kaip tris ketvirčius amžiaus paskyręs poezijai, turėjo milžinišką įtaką tautos Atgimimui. Poetas keliomis eilutėmis neretai pasako daugiau, negu kiti autoriai ilguose straipsniuose.

Skaityti daugiau...
 
Sociologija
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt